]   دوشنبه , ۱۱ مهر , ۱۴۰۱
v  x  z  |
پژوهشی

 

رديف

شماره قرارداد

محل اجرا

نام كارفرما

تاريخ عقد قرارداد

مدت قرارداد

1

بررسی و تحلیل مدیریت کیفیت سرویس و مدیریت

تهران

موسسه تحقیقات و ارتباطات و فناوری اطلاعات

90/2/31

16 ماه

2

بررسي سيستم هاي مختلف شبكه راديوئي و مطالعه تطبيقي و ارائه پيشنهاد مناسب جهت توسعه

تهران

مركز تحقيقات راه آهن

86/6/15

7/5 ماه

3

مطالعه و انجام خدمات تحقيقاتي و مشاوره اي NGN

تهران

مركز تحقيقات

مخابرات ايران

83/8/20

4 ماه

 4

پروژه شبكه هاي دسترسي و توسعه شبكه زيرساخت، تدوين آئين نامه هاو مطالعه پروژه ATM/IP

تهران

مركز تحقيقات

مخابرات ايران

81/5/14

7/5 ماه