]   دوشنبه , ۱۱ مهر , ۱۴۰۱
v  x  z  |
مدیریت طرح

 

رديف

شماره قرارداد

محل اجرا

نام كارفرما

تاريخ عقد قرارداد

مدت قرارداد

1
پروژه مدیریت طرح پروژه طرح جامع شبکه مخابراتی مسجد سلیمان اهواز- مسجد سلیمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 91/8/1 48 ماه