]   جمعه , ۱۹ خرداد , ۱۴۰۲
v  x  z  |
نظارتی

 

رديف

شماره قرارداد

محل اجرا

نام كارفرما

تاريخ عقد قرارداد

مدت قرارداد

1

نظارت کارگاهی پروژه فیبر نوری شهرداری قم

قم

شهرداری قم

94/6/1

15 ماه

2

پروژه نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه های مخابراتی

تهران

شرکت کنترل ترافیک تهران

93/9/1

14 ماه

3

پروژه نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه های مخابراتی

تهران

شرکت کنترل ترافیک تهران

92/9/1

12 ماه

4

پروژه خدمات مشاوره اي تخصصي مخابرات نوري با همکاري شركت پرمان

کل کشور

شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران

91/2/31

42 ماه

5

پروژه خدمات مشاوره اي تخصصي مخابرات نوري با همکاري شركت پرمان

كل كشور

شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران

86/8/28

36 ماه

6

نظارت فيبر نوري راه آهن

فيروزكوه-ورسك-ساري

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

84/8/9

12 ماه

7

نظارت بر ساخت رادیوهای دیجیتال

تهران

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

82/1/15

12 ماه

8

نظارت بر تهيه نرم افزار راديو

تهران

مركز تحقيقات مخابرات

81/9/30

7/5 ماه